KHU ĐÔ THỊ TIẾN PHAN-TÂN YÊN (BẮC GIANG)-ĐÓN ĐẦU TIỀM NĂNG